Algemene Privacyverklaring

1.Identiteit van de organisatie
Parochie in Lievegem is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft
hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens :
 
Parochie in Lievegem (Lovendegem / Waarschoot / Zomergem)
Dekenijstraat 10
9930 Zomergem
België

Contactpersoon : E.H. Willy Haers
 
 
2.Doel verwerking persoonsgegevens
Wij verzamelen uw gegevens om de administratie met betrekking tot de inschrijving voor de catechesewerking en vormsel, de betaling en de verzekering in orde te kunnen maken.

Daarnaast gebruiken wij uw gegevens om u op de hoogte te houden van de activiteiten in het kader van de parochie in het algemeen en de catechesewerking in het bijzonder o.a. via mail en via de website.
 
Tijdens de activiteiten worden foto’s genomen dze worden gepubliceerd op de website, Kerknet en Kerk en Leven

Vormsel:
Dit beeldmateriaal wordt ter beschikking gesteld via de website aan de vormelingen van het werkjaar (door middel van een login en paswoord).
 
3.Welke persoonsgegevens worden verzameld
Voor bovenstaande doelstellingen kunnen volgende persoonsgegeven van u vragen en/of verwerken :
 • Voornaam en familienaam kind, voornaam en familienaam ouders, adres, telefoonnummer, GSM, mailadres, geboortedatum, plaats en datum van doopsel
 • In het kader van sommige activiteiten (bv. catecheseweekend) kan bijkomende informatie worden gevraagd (bv. medicatiegebruik, dieet, leefgewoontes)
 • Beeldopnames : foto’s en filmpjes 
We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor de gegevens werden verkregen.
 
4.Wie heeft toegang tot persoonsgegevens
Enkel de catechisten hebben toegang tot de door u verstrekte gegevens.
Persoonsgegevens worden niet aan derden meegedeeld voor commerciële of marketingdoeleinden.
 
5.Bron van de persoonsgegevens
We verwerken enkel persoonsgegevens die door de vormeling en/of zijn/haar ouder/voogd ter beschikking worden gesteld.
Voor de verwerking van persoonsgegevens van kinderen/jongeren onder de 16 jaar vragen wij expliciete toestemming aan de ouder/voogd.
 
6.Bewaartermijn
De catechesewerking Lovendegem-Vinderhoute bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt of vereist is op grond van de wet.
 
Persoonsgegevens worden bijgehouden gedurende het werkjaar waarin met zich voorbereid op het vormsel.
Daarna worden gewone persoonsgegevens gearchiveerd tot 8 jaar na inschrijving in het vormseltraject, en dit in functie van het informeren over specifieke tot jongeren gerichte activiteiten georganiseerd binnen of door de parochie, het dekenaat of het bisdom. Daarna worden ze verwijderd.
Gevoelige persoonsgegevens (m.n. de bijkomende informatie in het kader van activiteiten) wordt bij het afsluiten van het werkjaar, verwijderd.
 
7.Beveiliging
De catechesewerking Lovendegem-Vinderhoute heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.
 
Volgende maatregelen werden genomen :
 • De toegang tot persoonsgegevens worden beperkt tot personen die daartoe gemachtigd zijn.
 • Op alle systemen is een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid van toepassing.
 • Alle personen die namens de organisatie inzage hebben in persoonsgegevens, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Back-ups van de persoonsgegevens laten toe om deze te herstellen indien er zich fysieke of technische incidenten zouden voordoen.
 • De veiligheidsmaatregelen worden regelmatig getest en geëvalueerd.
 • De catechisten zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens en over de voorschriften, afspraken en maatregelen daartoe.
 
8.Rechten
 • U heeft recht op inzage in de persoonsgegevens die op u betrekking hebben.
 • U heeft recht op correctie wanneer u vaststelt dat persoonsgegevens die op u betrekking hebben, niet correct of onvolledig zijn.
 • Dit betreft geen absoluut correctierecht, maar enkel m.b.t. feitelijke gegeven betreffende uw persoon.
 • U heeft recht om te bezwaar te maken tegen verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben als deze door de organisatie worden verwerkt op grond van een gerechtvaardigd of algemeen belang. Echter indien het gerechtvaardigd belang zwaarder weegt of waanneer de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een rechtsvordering, dan kan de organisatie geen gehoor geven aan het bezwaar.
 • U hebt recht om in bepaalde gevallen te vragen om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat gegevens wel nog door de organisatie worden bewaard, maar dat het gebruik en/of verspreiding wordt beperkt of stopgezet.
 • U heeft recht op vergetelheid. Wanneer uw persoonsgegevens onrechtmatig werden verkregen of wanneer de verwerking berust op toestemming, kan men vragen om deze te verwijderen uit onze databases.
 • U heeft het recht om in bepaalde gevallen te vragen om persoonsgegevens die op u betrekking hebben, over te dragen aan jezelf of een ander verwerkingsverantwoordelijke, op voorwaarde dat dit technisch mogelijk is. 
Indien u zich op één van bovenstaande rechten wenst te beroepen, dan mag u contact opnemen met de catechesewerking. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u adequaat te identificeren
 
9.Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.
 
U heeft eveneens het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende
autoriteit op het gebied van privacy bescherming.
 
10.Wijziging privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring wijzigen. De meest recente versie is steeds beschikbaar op onze website.
 
11.Wettelijke basis van de privacyverklaring
 • De Privacywet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
 • Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (Voor de EER relevante tekst)